هدف این سمینار، آشنایی دانشجویان، اساتید و پژوهشگران با تحقیقات بروز در حوزه جبرخطی و کاربردهای آن می باشد. براین اساس، محورهای علمی این سیمنار به شرح زیر می باشد:

   ۱-جبرخطی و آنالیز ماتریسی

   ۲- جبرخطی عددی

   ۳-کاربرد جبرخطی در داده کاوی و یادگیری ماشین

   ۴-جبرخطی در علوم و مهندسی

   ۵-جبرخطی و بهینه سازی

   ۶-جبرخطی و آمار

   ۷-جبرخطی و ریاضیات مالی

   ۸- حبرخطی و موجک ها