غلامرضا آقاملایی  
دبیر کمیته اجرایی  
     
 مهدی رجبعلی پور  مهدی رجبعلی پور  
دبیر کمیته علمی سمینار  
     
 عباس سالمی پاریزی عباس سالمی پاریزی  
دبیر سمینار