آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1399-01-22
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1399-01-30
تاریخ شروع سمینار
1399-05-26
تاریخ پایان سمینار
1399-05-29