۱ دکتر غلامرضا آقاملایی (دبیر کمیته اجرایی)                    دانشگاه شهید باهنر کرمان
۲ دکتر محمد ابراهیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۳ دکتر وحید امیرزاده دانشگاه شهید باهنر کرمان
۴ دکتر اسماء ایلخانی زاده منش دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
۵ دکتر رضا پورموسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۶ دکتر آزیتا تاج الدینی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۷ دکتر علی جباری دانشگاه شهید باهنر کرمان
۸ دکتر مینا جمشیدی دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان
۹ دکتر سوده حسینی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۰ دکتر سید محمد مهدی حسینی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۱ دکتر فاطمه خالویی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۲ دکتر مریم خسروی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳ دکتر فرزاد دادی پور دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان
۱۴ دکتر محمدحسین دریایی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۵ دکتر اسماعیل رستمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۶ دکتر شریفه رضا قلی دانشگاه پیام نور کرمان
۱۷ دکتر ابوالفضل رفیع پور دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۸ دکتر سمیه زنگویی زاده دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۹ دکتر عباس سالمی پاریزی (دبیر سمینار) دانشگاه شهید باهنر کرمان
۲۰ دکتر حبیب الله سعیدی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۲۱ دکتر محمد سلیمانی باغشاه دانشگاه شهید باهنر کرمان
۲۲ دکتر نصرت الله شجره دانشگاه شهید باهنر کرمان
۲۳ دکتر عالمه شیخ حسینی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۲۴ دکتر ایوب شیخی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۲۵ دکتر فرید صابری موحد دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان 
۲۶ دکتر احمد صفاپور دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
۲۷ دکتر عطاالله عسکری همت دانشگاه شهید باهنر کرمان
۲۸ دکتر لعیا علی احمدی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان
۲۹ دکتر فرنگیس کیانفر دانشگاه شهید باهنر کرمان
۳۰ دکتر حسین محبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۳۱ دکتر مهدی مصباح دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
۳۲ دکتر سید احمد موسوی پژوهشگاه مخابرات و الکترونیک تهران
۳۳ دکتر سید شاهین موسوی میرکلایی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۳۴ دکتر نجمه منصوری دانشگاه شهید باهنر کرمان
۳۵ دکتر حسین مومنایی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۳۶ دکتر اکبر نظری دانشگاه شهید باهنر کرمان
۳۷ دکتر محمدعلی نورالهی مجتمع آموزش عالی بم
۳۸ دکتر محمدعلی ولی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۳۹ دکتر عزت ولی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان
۴۰ دکتر محمدعلی یعقوبی دانشگاه شهید باهنر کرمان