جدول زمانبندی به وقت تهران

 

8:30 – 10:30

10:30 - 11

11-13

13 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 17:30

17:30 - 18

18 - 19

19:15 - 20:15

20:30 - 21:30

۲۶ مرداد

کارگاه

استراحت

کارگاه

ناهار

کارگاه

کارگاه

افتتاحیه

افتتاحیه

افتتاحیه

Prof. R. Bhatia

Prof. M. Overton

۲۷ مرداد

سخنرانی

سخنرانی

پوسترها

سخنرانی

سخنرانی

استراحت

Prof. N. Trefethen

Prof. C.K. Li

Prof. A. Greenbaum

۲۸ مرداد

سخنرانی

سخنرانی

پوسترها

پوسترها

سخنرانی

Prof. M. Sal Moslehian

Prof. P. Psarrakoss

Prof. T.Y. Tam

۲۹ مرداد

سخنرانی

سخنرانی

کارگاه

کارگاه

کارگاه

Prof. Q. Xu

Dr. F.P. Ali Beik

اختتامیه