۱ دکتر علی آرمند نژاد (نماینده انجمن ریاضی ایران)                       دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
۲ دکتر غلامرضا آقاملایی (دبیر کمیته اجرایی) دانشگاه شهید باهنر کرمان 
۳ دکتر مراد احمد نسب دانشگاه کردستان 
۴ دکتر سید علیرضا اشرفی دانشگاه کاشان
۵ دکتر مهدی افتخاری دانشگاه شهید باهنر کرمان
۶ دکتر حمیدرضا افشین دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
۷ دکتر سعید اکبری دانشگاه صنعتی شریف
۸ دکتر قاسم برید لقمانی دانشگاه یزد
۹ دکتر حمید بیگی دانشگاه صنعتی شریف
۱۰ دکتر آزیتا تاج الدینی (نماینده انجمن ریاضی ایران) دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۱ دکتر علی تقوی دانشگاه مازندران
۱۲ دکتر فائزه توتونیان دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳ دکتر حسین حاجی ابوالحسن دانشگاه شهید بهشتی
۱۴ دکتر علی حمزه دانشگاه شیراز
۱۵ دکتر داود خجسته سالکویه دانشگاه گیلان
۱۶ دکتر محمدعلی دهقان دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
۱۷ دکتر مهدی رجبعلی پور (دبیر کمیته علمی) دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۸ دکتر حیدر رجوی دانشگاه واترلو کانادا
۱۹ دکتر عظیم ریواز دانشگاه شهید باهنر کرمان
۲۰ دکتر عباس سالمی پاریزی (دبیر سمینار) دانشگاه شهید باهنر کرمان
۲۱ دکتر محمد شهریاری دانشگاه سلطان قابوس عمان
۲۲ دکتر فرشید عبدالهی دانشگاه شیراز
۲۳ دکتر عطاءالله عسکری همت دانشگاه شهید باهنر کرمان
۲۴ دکتر فرزاد فتحی زاده دانشگاه سوانسی انگلستان
۲۵ دکتر کاظم قنبری دانشگاه صنعتی سهند تبریز
۲۶ دکتر حسین محبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۲۷ دکتر محمود محسنی مقدم دانشگاه شهید باهنر کرمان
۲۸ دکتر محمدصال مصلحیان دانشگاه فردوسی مشهد
۲۹ دکتر سید محمود منجگانی دانشگاه صنعتی اصفهان
۳۰ دکتر حسین مومنایی دانشگاه شهید باهنر کرمان
۳۱ دکتر حسین نظام آبادی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان
۳۲ دکتر علی محمد نظری دانشگاه اراک
۳۳ دکتر احمد نیک آبادی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۳۴ دکتر بهنام هاشمی دانشگاه صنعتی شیراز
۳۵ دکتر سید منصور واعظ پور دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۳۶ دکتر بامداد رضا یاحقی دانشگاه گلستان